T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a ngay trung tâm thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng v?i dãy núi R?ng bao quanh và khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000 ha g?n đó, Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c. Dragon Ocean Đ? S?n là siêu t? h?p ngh? d??ng qu?c t? t?i vùng du l?ch DUY NH?T Vi?t Nam, mang đ?n m?t th?m m? hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. R?ng Đ?i D??ng Đ? S?n s? là bi?u t??ng r?c r? cho s? phát tri?n c?a du l?ch Đ? S?n trong 2-3 năm t?i. Khu du l?ch qu?c t? r?ng h?n 480 ha này t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ??c thiên nhiên ?u đãi, đã và đang khai hoang hoàn toàn. Bãi bi?n nhân t?o tr?i dài 1 km, r?ng 23 ha là đi?m thu hút chính c?a Dragon Ocean Đ? S?n. Đi?m đ?c đáo c?a bãi bi?n là n??c bi?n luôn trong xanh, giúp gi?m đ? đ?c c?a n??c ? Đ? S?n r?t nhi?u. Tên chính th?c c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill là Dragon Ocean Đ? S?n.D? án t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n s? tr? thành khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t c? n??c, v?i di?n tích 480 ha. S?n ph?m b?t đ?ng s?n c?a H?u Phong City đ??c đánh giá cao và đ?t giá, là ni?m t? hào c?a thành ph?.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 13:01:36 (87d)